Reversing with ida from scratch (p36)

Ở phần 36 này, tôi sẽ thực hiện lại ví dụ trong phần trước nhưng sẽ sử dụng mona đã tích hợp với Windbg. Do mona không hoạt động trong IDA được nên chúng ta sẽ sử dụng WinDbg riêng mà không sử dụng tích hợp với IDA. Từ màn hình console, tôi chạy DEP.exe […]

Article Link: REVERSING WITH IDA FROM SCRATCH (P36) | 0day in {REA_TEAM}