[RE021] Phân tích Qakbot – Mã độc nguy hiểm đã tồn tại hơn một thập kỉ

Article Link: https://blog.vincss.net/2021/03/re021-qakbot-ma-doc-nguy-hiem-ton-tai-hon-mot-thap-ki.html