[RE020] ElephantRAT (phiên bản Côn Minh): dòng RAT mới của Panda và các điểm tương đồng với SManager RAT trong chiến dịch tấn công Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam

Article Link: https://blog.vincss.net/2021/02/re020-elephantrat-phien-ban-Con-Minh-dong-RAT-moi-cua-Panda.html