[QuickNote] CobaltStrike SMB Beacon Analysis

  1. Giới thiệu Tại VinCSS, gần đây tôi có viết một bài phân tích liên quan tới các mẫu mã độc của nhóm Mustang Panda (PlugX). Các mẫu này đều được tải lên từ Việt Nam. Các bạn có thể xem nội dung tiếng Việt hoặc tiếng Anh của bài phân tích này. Tuy nhiên, […]

Article Link: [QuickNote] CobaltStrike SMB Beacon Analysis | 0day in {REA_TEAM}