[Flare-On7] Chal7-re_crowd write-up (Vie)

Đề bài như sau: “Tại Reynholm Industries, chúng tôi tự hào về mọi thứ. Thật không dễ dàng để thừa nhận, nhưng gần đây một máy chủ quan trọng nhất của chúng tôi đã bị kẻ xấu kiểm soát. Chúng tôi không tin lắm vào việc giám sát máy chủ vì vậy tất cả những […]

Article Link: https://kienmanowar.wordpress.com/2020/10/24/flare-on7-chal7-re_crowd-write-up-vie/